Ι.Ο.Χ. - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, Chania Sailing Club

Chania Sailing Club

Εικαστικά Αποτυπώματα: 3η Ομάδα

Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση τα Εικαστικά Αποτυπώματα, με την τρίτη ομάδα:

Οι εικαστικοί Αμπελικάκη Αυγή, Αμπελικάκη Κωνσταντίνα, Βολακάκη Ευαγγελία και Δασκαλάκης Κωστής αποτελούν την τρίτη ομάδα στη σκυταλοδρομία εκθέσεων Εικαστικά Αποτυπώματα, που λαμβάνει χώρα στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο). Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 18 Απριλίου στις 8μμ και η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 27 Απριλίου.

The artists: Ampelikaki Avgi, Ampelikaki Konstantina, Volakaki Evaggelia and Daskalakis Kostis exhibit their work as the third group of "Artists' Impressions" in Hania Sailing Club.

Opening: Monday, 18 of April at 8pm

Duration of the exhibition: 18-27 of April.

Αυγή Αμπελικάκη

Αυγή Αμπελικάκη    

Αυγή Αμπελικάκη:

"Η καρδιά σμίγει ότι ο νους χωρίζει"

"Ακροπόδιζε στον αχόρταγο γκρεμό και πολέμα να συνάξεις τ' όραμα, Ανασήκωσε την πολύχρωμη καταπακτή του μυστηρίου - τ'άστρα, τις θάλασσες, τους ανθρώπους, τις ιδέες' δώσε μορφή και νόημα στην άμορφη, άμυαλη απεραντοσύνη...

Ένας κύκλος είναι η λύτρωση, κλείσε τον!"

"Ασκητική" Νίκος Καζαντζάκης

Avgi Ampelikaki:

"The heart unites that which the mind separates"

"Walk along the edge of the insatiable cliff and fight to compose the vision,
Lift the colourful trapdoor of mystery - the stars, the seas, the people, the ideas give shape and meaning to the shapeless, foolish endlessness...

Salvation is a cycle, complete it!"

"Askitiki" by Nikos Kazantzakis

Κωνσταντίνα Αμπελικάκη

Κωνσταντίνα Αμπελικάκη     

Κωνσταντίνα Αμπελικάκη:

Αν δεν μπορείς να δεχτείς αυτό που υπάρχει απ' έξω, τότε δέξου αυτό που υπάρχει μέσα σου.

Αν δεν μπορείς να δεχτείς την εξωτερική κατάσταση, δέξου την εσωτερική κατάσταση.

Αυτό σημαίνει: Μην αντιστέκεσαι στον πόνο. Επίτρεψε του να υπάρχει. Παραδώσου στο πένθος, στην απελπισία, στο φόβο, στη μοναξιά ή σε οποιαδήποτε μορφή παίρνει ο πόνος. Δες τον χωρίς να του δίνεις κάποιο όνομα νοητικά.

Όταν δεν υπάρχει διέξοδος, και πάλι υπάρχει δίοδος. Έτσι, μην αποστρέφεσαι τον πόνο. Αντιμετώπισε τον. Νιώσε τον απόλυτα. Νιώσε τον, μην τον σκέφτεσαι. Έκφρασε τον, αν χρειάζεται, αλλά μη δημιουργείς σενάρια γύρω απ' αυτόν στο νου σου. Δώσε όλη σου την προσοχή στο συναίσθημα, όχι στον άνθρωπο, το περιστατικό ή την κατάσταση που τον έχει προκαλέσει. Μην αφήνεις το νου σου να χρησιμοποιήσει τον πόνο για να δημιουργήσει μια ταυτότητα θύματος απ' αυτόν.

Konstantina Ampelikaki:

If you cannot accept what is outside, then accept that which exists within you.

If you cannot accept the exterior condition, accept the interior condition.

This means: Do not resist pain. Allow it to exist.Give in to mourning, desperation, fear, loneliness or to whichever form pain takes. Face it without naming it.

Whenever there is no way out, there still is a way in. So, do not turn away from pain. Face it. Feel it completely. Feel it, don't think about it. Express it, if needed, but do not create scenarios about it in your mind. Focus completely on the feeling, not the person, the incident or the situation that has caused it. Do not let your mind use pain in order to construct a victim identity.

Ευαγγελία Βολακάκη

Ευαγγελία Βολακάκη     

Ευαγγελία Βολακάκη:

Η ενότητα που παρουσιάζω έχει να κάνει με τα ανθρώπινα σώματα και τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσα από αυτά - μέσα από διαπροσωπικές, κοινωνικές και περιβαντολλογικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα με απασχολεί η έκφραση της ψυχικής κατάστασης μέσα από το βλέμμα, την κίνηση του σώματος και των χρωματικών εναλλαγών πάνω στο δέρμα αλλά μ' ενδιαφέρει το κάθε μου έργο να έχει και μια αύρα έκτης αίσθησης, κάτι το μεταφυσικό.

Το απόσπασμα του ποιήματος "Πατρίδες, Αέρας, γη" του Κωστή Παλαμά περικλείει όλα αυτά που θέλω να αποδώσω.

"το χωματόπλαστο κορμί χώμα κι εκείνο
Αέρας, γη, νερό, φωτιά θα ξαναγίνω
κι απ'των ονείρων τον αέρα, κι απ'την πυρά του λογισμού,
κι από την σάρκα την λιωμένη,
κι απ'των παθών την θάλασσα πάντα θα βγαίνει
Ήχου πνοή, παράπονο, σαν από λύρα..."

Evaggelia Volakaki:

The work I am presenting is all about the human bodies and the feelings expressed through them - through personal, social and environmental circumstances.

I am particularly intrigued by the form of expression of the psychological condition through the gaze, the body movement and the colour changes on the skin, however I am also interested in maintaining a sixth sense aura in my work, the supernatural.

The excerpt from the poem "Homelands, Air, earth" by Kostis Palamas contains all that I wish to express.

"the body made of earth, earth it is too
Air, earth, water, fire I shall become again
and from the dreams' air, and from the mind's fire,
and from the melted flesh,
and from the sea of passions there will always be
Sound's breath, a complaint, as if by a lyra..."

Κωστής Δασκαλάκης

Κωστής Δασκαλάκης     

Κωστής Δασκαλάκης:

Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου:

Βασική έμπνευση της εικαστικής μου παρέμβασης αποτελεί η αποτύπωση στοιχειωδών δομών οι οποίες οικοδομούν κάθε πολύπλοκη δομή, τόσο έμβιων όσο και άψυχων αντικειμένων. Αδιαμφισβήτητα αυτά τα στοιχεία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και στη διαφοροποίηση κάθε μορφής ζωής και η εξέλιξη τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αέναη διεργασία της εξέλιξης. Σκοπός μου είναι μέσα από τα έργα , που μοιάζουν με εικόνες παρμένες από μικροσκόπιο, αλλά είναι σαφώς παραμορφωμένες, να περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη δημιουργία και την εξέλιξη της ζωής, η οποία αποτελείται από φαινομενικά απλές και μικρές δομές, όπως μόρια, άτομα, κύτταρα κ.τ.λ. Στα έργα επικρατεί μια ονειρική κατάσταση, μια τάση για αλλαγή, ακόμα και αν αυτή είναι αποτέλεσμα μιας αναπόφευκτης καταστροφής, η αρχή του αφανισμού ενός γαλαξία, μια χημική αντίδραση η ακόμη και μια μεγάλη έκρηξη. Πρόκειται για ένα συνεχές που μέσα από κάτι που τελειώνει γεννάται πάντα κάτι νέο. Μια αρχή δίχως τέλος. Τα διάφορα αόριστα στοιχεία της φύσης παίρνουν πια τις φυσικές τους μορφές με μια πάντα μικρή η μεγάλη παραμόρφωση και προβάλουν μέσα από έναν φαινομενικά απέραντο χώρο. Συνοψίζοντας, αυτό που θέλω να περάσω στον θεατή είναι πως τα πάντα γύρω μας- και εμείς οι ίδιοι- είναι δυναμικά και όχι στατικά σε μια διαδρομή που μπορούμε να ορίσουμε την αρχή αλλά όχι και το τέλος.

Kostis Daskalakis:

Paper of theoretical support of the piece of work:

Basic inspiration of my conjectural intervention is the imprinting of elementary structures which construct every complex framework, not only of living creatures, but also of insensate things as well. Undoubtedly, these elements play a significant role in the formation and diversification of every form of life, and their development is indissolubly connected with the perpetual procedure of Evolution.
It is my purpose to describe the way with which I perceive the creation and evolution of life, which consists of ostensibly simple and small structures, such as molecules, atoms, cells, through my pieces of work which seem like pictures taken by a microscope, but are clearly disturbed. A dreamlike frame of mind, an inclination to change, even if it is the result of an inevitable disaster such as the beginning of the extermination of a galaxy, a chemical reaction, or even a huge explosion like the Big Bang, are prevalent in my work.
It concerns a continuation in which something new is always born out of something that ends. A beginning with no end. In the work of the last period, various vague elements of nature finally take their natural form, always with a slight or great disfigurement, and they emerge from an ostensibly illimitable space, for example a circle or a sphere taking the shape of an egg that is ready to hatch and something new to be born. The circle and the sphere are among the perfect shapes and – let us not forget- the particles of matter which are responsible for creation are spherical. Various elements existing in a sphere always follow- willingly or not-the same direction until they decline and then start a new circle of creation. Through the works of art shapes come into view in a way that magnetizes the viewer’s eye in a background where there seems to be no gravity.
Summarizing, the thing I wish to transmit to the viewer is that everything around us- and even we ourselves- are dynamic and not static in a course of which we can set the beginning but not the end.

 

Στα Εικαστικά Αποτυπώματα ακολουθούν:

9 - 18 Μαΐου: Μποβιάτσου Λαμπρινή, Σκυλουράκη Μιράντα, Χιωτάκη Αλίκη
6 - 15 Ιουνίου: Πετσούρα Σύλβια, Ξενάκη Παγώνα, Έλληνα Έηγια
20 - 29 Ιουνίου: Πετράκη Αναστασία, Μπραουδάκη Ρένα, Κουκουράκη Χριστίνα
4 - 13 Ιουλίου: Γιατρουδάκη Πόπη, Χατζηδάκη Πέπη, Λιοδάκη Τζαν

Περισσότερες Πληροφορίες:

Facebook Event

Νεώριο Μόρο facebook page