Προκήρυξη - Αγώνας Μιαούλης 08 - 09 /10/2011

Εκτύπωση Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2011 09:51

Προκήρυξη αγώνα ανοικτής Θάλασσας «ΜΙΑΟΥΛΗΣ» - «ΧΑΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΙ»
Χανιά 08/10/2011

Ο Ιστιοπλοϊκός 'Όμιλος Χανίων προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης, με την επωνυμία «ΜΙΑΟΥΛΗΣ», για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC και την κλάση J24, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011.

1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα :

1.1. Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012 (RRS).
1.2. Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule.
1.3. Οι Διεθνείς Κανόνες ORC Rating Rules.
1.4. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2008 - 2009.
1.5. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
1.6. Ο Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο.
1.7. Ο Διεθνής Κανονισμός I.R.C. 2009, Μέρος 1,2,3.
1.8. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.
1.9. Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.

2.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, καν. 20.31(6) Μέρος ΙV του Κανονισμού 2009-2012 της I.S.A.F. και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν διαφήμιση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
2.2. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
2.3. Η εφαρμογή των διατάξεων του καν. 20 του κανονισμού της ISAF θα ισχύσει από τις 7:00 της 7/10/2010 και μέχρι τις 24:00 της 7/10/2010.
2.4. Ο οργανωτής Όμιλος, μπορεί να απαιτήσει τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή αυτοκόλλητο με το σήμα του χορηγού καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, O.R.C. Club, IRC και κλάση J24 που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας όπως αυτές ισχύουν.
3.2. Σε κάθε ιστιοπλοϊκό πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.

4.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής , για όλα τα σκάφη, πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του αγώνα μέχρι το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 09.00,.
4.2. Να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής και κατάστασης πληρώματος που επισυνάπτονται.
4.3. Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταμετρήσεως του σκάφους για το έτος 2011 και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4.4. Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συμφωνούν με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτές.

5.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

5.1. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Α.Θ. να συγχωνεύσει τις κλάσεις (με εξαίρεση αυτή των J24) ανάλογα με τη συμμετοχή.

6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

6.1. Για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi θα ισχύσει το σύστημα έκδοσης αποτελεσμάτων Performance Line Scoring.
6.2. Για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Club θα ισχύσει το σύστημα Performance Line Scoring.
6.3. Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα εφαρμοστεί το σύστημα Performance Line Scoring.

7.ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

7.1. Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, όπως περιγράφεται στο Προσάρτημα Α4, των Δ.Κ.Α.

8.ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

8.1. Θα δίνονται από τη γραμματεία του Ομίλου στη συγκέντρωση κυβερνητών.

9.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

9.1. Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων ΕΙΟ/ΕΑΘ.
9.2. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος, πριν ή μετά το τέλος του αγώνα.

10.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

10.1. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με το ονοματεπώνυμο όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του Ι.Ο.Χ. μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
10.2. Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον ενημερωθεί γραπτά σε ειδικό έντυπο η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

11.ΕΥΘΥΝΗ

11.1.Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο ο οργανωτής όμιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
11.2.Είναι αρμοδιότητα του εντεταλμένου εκπροσώπου ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν το βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος η όχι στον προγραμματισμένο αγώνα.

12.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

12.1.Ο Ι.Ο.Χ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από των αγώνα κατά την κρίση του χωρίς καμία απαίτηση από τους συμμετέχοντες.

13.ΕΠΑΘΛΑ

13.1.Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές Γενικής Βαθμολογίας και στους νικητές των κλάσεων, ανάλογα με τη συμμετοχή.

14.ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

14.1.Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2011, μετά το πέρας του αγώνα, μαζί με την απονομή του αγώνα ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΧΑΝΙΑ.

15.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ– ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 8/10/2011 Τέλος χρόνου υποβολής ΑΙΤ. ΣΥΜΜ. 09.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8/10/2011 Συγκέντρωση κυβερνητών (Ώρα:09:30)
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8/10/2011 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΑΘΙ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ : 16 ν.μ.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 10:30:00